RĘKOJMIA


Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie imprezy u wskazanego na voucherze Usługodawcy. Jeżeli usługa nie jest świadczona lub jest
świadczona niezgodnie z Umową reklamację należy zgłosić telefonicznie u Organizatora.

Na wypadek zakłóceń w wykonaniu świadczenia Organizator zwraca uwagę Uczestnika na ustawowy obowiązek współdziałania obu stron w celu usunięcia zakłóceń (przeszkód) i minimalizacji ewentualnie powstałej szkody. Uczestnik jest w szczególności zobowiązany
do niezwłocznego zgłaszania podczas wykonywania usługi kierownictwu grupy wszelkich reklamacji i żądania pomocy. Klienci indywidualni w wypadku zakłóceń w świadczeniach, zobowiązani są do skontaktowania się z przedstawicielem Organizatora w Polsce (numer
telefonu podany w dokumentach podróży) w celu usunięcia zakłóceń w wykonywaniu świadczeń i minimalizacji ewentualnej szkody.

Jeżeli pomimo interwencji przedstawiciela Organizatora lub kontrahenta zagranicznego Organizatora, zakłócenia w wykonywaniu świadczeń nie zostaną usunięte, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji u Organizatora imprezy.

Po zakończeniu imprezy Uczestnik może przedłożyć reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpoznania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty złożenia, o czym Uczestnik zostanie zawiadomiony na piśmie.
INFORMACJE

O firmie

Globtrans sp. z o.o. istnieje na rynku od ponad 10 lat. Jako Organizator gwarantujemy przede wszystkim pełen profesjonalizm i zaangażowanie...

Czytaj całość

Jak rezerwować

Umowa z Globtrans sp. z o.o. jest zawierana w formie pisemnej na druku „Zgłoszenie – Umowa o świadczeniu usług turystycznych” (Zgłoszenie). Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu po podpisaniu umowy...

Czytaj całość

Warunki

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez „GLOBTRANS” Sp. z o.o. Niniejsze warunki stanowią integralną część zgłoszenia udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez „GLOBTRANS” Sp. z o.o...

Czytaj całość

Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu