Wszyscy Uczestnicy imprez turystycznych w Europie organizowanych przez Globtrans Sp. z o.o.
są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.


Proponowane przez Organizatora ubezpieczenie to:

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51
(Numer Umowy Generalnej: 15147).


Ubezpieczenie obejmuje:

Ubezpieczenie MULTITRAVEL

EUROPA
Koszty Leczenia wraz z Assistance 100.000 EUR

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia KL

10.000 EUR

Koszty poszukiwań i ratownictwa

6.000 EUR

NW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4.000 EUR

NWS ( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)

4.000 EUR

BP ( bagaż podróżny)

400 EUR

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
200 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) - szkody osobowe 50.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe

5.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe

10.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe

1.000 EUR

Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

150 EUR

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego
w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

3.500 EUR

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

500 EUR

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

250 EUR

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych

20 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony następstw chorób przewlekłych do pełnej sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia - zwyżka składki 100%.

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA


Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem kosztów.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wynosi:  2,1% wartości dokonanej rezerwacji.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej + CP (choroby przewlekłe) wynosi:  6,3% wartości dokonanej rezerwacji.
Cena imprezy określona przez klienta w umowie uczestnictwa ale nie wyższa niż 4 000 EUR.


Koszty leczenia i  i natychmiastowa pomoc assistance  zapewnia  w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku: całodobowy dyżur Centrum Alarmowego, usługi informacyjne, pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw ( z wyjątkiem witamin, środków wzmacnianych, odżywek, maści i kremów upiększających) i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobyt w szpitalu tj. leczenie, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia, odłożyć do czasu powrotu do RP lub kraju rezydencji, transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej a także transportu z placówki medycznej do miejsca pobytu za granicą odpowiednim do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu, koszty transporty do RP lub kraju rezydencji, koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych, koszty naprawy protez , zakup okularów, zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą, zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju ,koszty ratownictwa w górach i na morzu, koszty transportu osób bliskich, koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, koszty pomocy prawnej.
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in
.:
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, , depresji, wad wrodzonych , chorób wenerycznych, AIDS , leczenia stomatologicznego zachowawczego i protetycznego z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych i bólowych , ataku konwulsji i epilepsji, nurkowania z aparatem powietrznym, wypadku powstałego wskutek nietrzeźwości Ubezpieczonego, zażywania przez niego narkotyków, leków lub innych środków odurzających, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, doko­nania samookaleczenia przez Ubezpieczonego, uprawiania narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdo­wymi do tego wyznaczonymi, chyba że została opłacona dodat­kowa składka z tytułu sportów wysokiego ryzyka (kod SWR).

Koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze, udzielenia doraźnej pomocy na miejscu zdarzenia oraz koszty transportu z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia Ubezpieczonego punktu opieki medycznej z użyciem specjalistycznego sprzętu: sanie, tobogan, motorówka, helikopter.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków – gwarantuje odszkodowanie, gdy nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Uszczerbek na zdrowiu określany jest przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na podstawie Tabeli stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU z włączeniem tabeli Uszczerbków . W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku AXA wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia NNW.

Bagażu podróżny – ubezpieczenie obejmuje przedmioty osobistego użytku. AXA odpowiada za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia oraz przenośny sprzęt elektroniczny w czasie podróży zagranicznej. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również przenośny sprzęt elektroniczny Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów bagażowych plecaków itp.). Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, żywność, alkohol, papierosy, sprzęt medyczny, lekarstwa , protezy itp.

Ubezpieczenie opóźnienia lotu obejmuje odwołania lub opóźnienia, co najmniej 5 h organizowanego przez zawodowego przewoźnika zagranicznego lotu rejsowego, na który Ubezpieczony ma ważny bilet, Towarzystwo zwraca poniesione przez Ubezpieczonego niezbędne wydatki niepokrywane przez przewoźnika, następujące począwszy od 6 h opóźnienia potwierdzonego przez przewoźnika.

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu przez Ubezpieczonego gwarantuje odszkodowanie gotówki utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, mającego miejsce nie później niż w ciągu 2 h od dokonania wypłaty gotówki z bankomatu. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody w których Ubezpieczony nie zgłosił utraty gotówki na policji w miejscu pobytu za granicą.

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej :Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome będące własnością Ubezpieczonego, pozostawione w miejscu zamieszkania na terenie RP lub kraju rezydencji, w czasie podróży zagranicznej, które zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone wskutek kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawiera odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe ( spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub roztrój zdrowia) lub rzeczowe ( uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w trakcie trwania podróży zagranicznej, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS) zawiera ochronę sprzętu sportowego będącego własnością Ubezpieczonego w czasie jego podróży. AXA odpowiada za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie w przypadkach wymienionych w OWU.

Likwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe Centrum Alarmowe :
Inter Partner Assistance
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
tel:
+ 48 (22) 575 90 80
, fax: +48 (22) 575 90 82

W przypadku wystąpienia szkody za granicą klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej.


Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu