Uczestnik może z własnej inicjatywy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy odstąpić od umowy (rezygnacja), składając Organizatorowi oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia. W celu uniknięcia nieporozumień i wątpliwości rezygnacja z imprezy musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Za równorzędne z rezygnacją, o której mowa w pkt. III.5 uznaje się: (a) brak zapłaty do pełnej ceny imprezy zgodnie z pkt. II lub (b) niedostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. I.6.
W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika lub nierozpoczęcia uczestnictwa w imprezie z powodów nie leżących po stronie Organizatora:
a. odmowy wydania paszportu lub braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport);
b. nie dotrzymania przez Uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów;
c. nie przybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu);
d. nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w programie lub na voucherze;
e. uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.
Organizator może żądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i nakłady (rezerwacje).

Biuro podaje informacyjnie wysokość kosztów rezygnacji gdzie podstawą wyliczenia jest cena imprezy i wynosi od jednej osoby:

Koszty rezygnacji w przypadku ofert Chorwacji (hotele, apartamenty, domki kempingowe, kompleksy apatamentowe):
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 24 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 23 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 60% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 5  i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku ofert Chorwacji (kwatery prywatne, domki):
- przy rezygnacji do 48 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 47 a 33 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 32 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 60% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 70% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 5  i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku ofert Włochy:
- przy rezygnacji między 33 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 85% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 5 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku ofert Włochy - region Liguria, obiekty: Laura oraz Paradiso:
- przy rezygnacji między 48 a 33 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 32 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 85% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 6 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.


Jednak koszty opłat związanych z rezygnacją z imprezy mogą ulec zmniejszeniu ze względu na możliwość istnienia różnic pomiędzy kwotą potrącenia a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora potwierdzonymi pisemnie odpowiednimi dokumentami.


Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem kosztów.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wynosi:  2,1% wartości dokonanej rezerwacji.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej + CP (choroby przewlekłe) wynosi:  3,3% wartości dokonanej rezerwacji.
Cena imprezy określona przez klienta w umowie uczestnictwa ale nie wyższa niż 4 000 EUR.


Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od terminu zawarcia umowy, a zwrotu dokonuje się niezwłocznie w miejscu, gdzie nastąpiło zawarcie umowy.

Uczestnik może przenieść na inną osobę wszystkie uprawienia przysługujące mu z tytułu umowy jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki udziału w imprezie oraz jeżeli przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym pisemnie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną część imprezy oraz faktycznie poniesione koszty przez Organizatora będące skutkiem dokonanej zmiany Uczestnika oraz przeniesienie uprawnień.


Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu