REZYGNACJA Z IMPREZY / USŁUGI TURYSTYCZNEJ


Uczestnik może z własnej inicjatywy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy odstąpić od umowy (rezygnacja), składając Organizatorowi oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia. W celu uniknięcia nieporozumień i wątpliwości rezygnacja z imprezy / usługi musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Za równorzędne z rezygnacją, o której mowa w pkt. III.5 uznaje się: (a) brak zapłaty do pełnej ceny imprezy zgodnie z pkt. II lub (b) niedostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. I.6.
W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika lub nierozpoczęcia uczestnictwa w imprezie z powodów nie leżących po stronie Organizatora:
a. odmowy wydania paszportu lub braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport);
b. nie dotrzymania przez Uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów;
c. nie przybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu);
d. nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w programie lub na voucherze;
e. uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.
Organizator może żądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i nakłady (rezerwacje).

Organizator może żądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i nakłady (rezerwacje). Biuro podaje informacyjnie wysokość kosztów rezygnacji gdzie podstawą wyliczenia jest cena imprezy i wynosi od jednej osoby:

Koszty rezygnacji w przypadku ofert Chorwacji (hotele, apartamenty, domki kempingowe, kompleksy apatamentowe):
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 31 a 24 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 23 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 60% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 5 a 3 dniem rozpoczęcia imprezy 80% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 2 a dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny rezerwacji

Koszty rezygnacji w przypadku ofert Chorwacji (kwatery prywatne, domki):
- przy rezygnacji do 48 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 47 a 33 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 32 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 60% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 70% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 5 a 3 dniem rozpoczęcia imprezy 80% ceny rezerwacji
- przy rezygnacji między 2 a dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny rezerwacji

Koszty rezygnacji w przypadku ofert Włochy, Austria oraz Polska:
- przy rezygnacji między 33 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 45% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 85% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 5 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku ofert: Bellevue Orebic, Maric Baska Voda, Laguna Gradac, Neptun Gradac, Posejdon Gradac, Rivijera Makarska, Ina Nemira, Dukic Promajna, Antonija Drvenik, Oliva Drvenik, Triton Drvenik, Brzet Omis, Riva Brist:
Do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy – 10% od osoby od ustalonej ceny nie mniej niż 170 pln/os.
Od 44 do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy – 30 % od osoby od ustalonej ceny.
Od 30 do 16 dni przed rozpoczęciem imprezy – 50 % od osoby od ustalonej ceny.
Od 15 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy – 75 % od osoby od ustalonej ceny.
Od 7 dni do rozpoczęcia podróży lub jej nierozpoczęcia lub przerwania imprezy turystycznej – 100 % od osoby od ustalonej ceny.

Jednak koszty opłat związanych z rezygnacją z imprezy mogą ulec zmniejszeniu ze względu na możliwość istnienia różnic pomiędzy kwotą potrącenia a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora potwierdzonymi pisemnie odpowiednimi dokumentami.


> Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem kosztów.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wynosi:  3% wartości dokonanej rezerwacji.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej + CP (choroby przewlekłe) wynosi:  6% wartości dokonanej rezerwacji.
Cena imprezy określona przez klienta w umowie uczestnictwa ale nie wyższa niż 35 000 PLN.
Więcej informacji o ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji > tutaj <


Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od terminu zawarcia umowy, a zwrotu dokonuje się niezwłocznie w miejscu, gdzie nastąpiło zawarcie umowy.

Uczestnik może przenieść na inną osobę wszystkie uprawienia przysługujące mu z tytułu umowy jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki udziału w imprezie / usłudze oraz jeżeli przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym pisemnie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną część imprezy oraz faktycznie poniesione koszty przez Organizatora będące skutkiem dokonanej zmiany Uczestnika oraz przeniesienie uprawnień. Za zmianę uczestnika pobierana jest opłata (5-25 EUR).


Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu